wamra

[wamra, waŋra, wambra, warma]

adj. adolescente, muchacho. Sukta watayukmanta, chunka ishkay watayukkama runa.

Chay wamraka ñami sawariyta munan.

Sin. Mara, warma.