yupaychana

[yupayčana] v. agradecer; honrar.

Shuk runa imatapash karakpi, sumak shimiwan rantipay.

Ñukata yanapashkamanta achkatami kan- taka yupaychani.